Modul în care ne trăim viața este o alegere personală. Pentru o viață de calitate, alege medierea!

Contractul oneros este definit, la art. 945 din Codul Civil, ca fiind acela în care fiecare parte voiește a-și procura un avantaj, iar la art. 947 se arată că acest tip de contract poate fi comutativ, atunci când obligația unei părti este echivalentul obligației celeilalte, și aleatoriu, când echivalentul depinde, pentru una sau toate părțile, de un eveniment incert.

Contractul de întreţinere cu uzufruc viager este un contract cu titlu oneros, aleatoriu, în temeiul căruia una din părţi transmite celeilalte proprietatea unuia sau mai multor bunuri, în schimbul obligaţiei pe care aceasta şi-o asumă de a-i presta, în natură, cele necesare traiului în tot timpul vieţii. Este aleatoriu, deoarece durata obligaţiei debitorului (a celui care prestetează succesiv/întreținătorul) este în funcţie de durata vieţii creditorului (a celui care primește prestația/întreținutul), eveniment incert.

Acest tip de contract, teoretic, are menirea de a veni în ajutorul parților între care se încheie, de a crea avantaje fiecărei părți. Adică, părții care înstrăinează, cea care dă nuda proprietate, păstrând posesia pe timpul vieții sale, păstrând dreptul de folosință, îi este asigurat suportul material și moral, la o vârstă la cere are nevoie de acest suport, iar parții care își asumă obligația prestațiilor succesive, în condițiile contractului, după dispariția părții care primește prestația, îi revine și posesia bunului/rilor, primește dreptul de folosință a bunului/rilor primit/e, a cărei/or nudă proprietate o are deja.

Dincolo de aspectele legale a acestui tip de contract, de reglementările speciale, de definirea termenilor contractuali, de obligațiile și riscurile asumate, de interpretări, de disputele născute privind rezilierea/rezoluțiunea contractului (cine, când, cum și în ce condiții poate înceta/încheia acest contract pe durata vieții creditorului-întreținut), precum și de modul (”la kilogram”, după părerea mea) în care sunt întocmite aceste contracte, cert este că, adesea apar probleme între părți, cauzate de subiectivismului naturii umane.

Am sesizat, de-a lungul timpului, că atunci când intervin aceste probleme, generic vorbind, ele au drept cauză, pe de-o parte, lipsa de informare a părților în ce privește drepturile, obligațiile și riscurile pe care și le asumă fiecare semnatar al contractului, iar pe de altă parte, lipsa comunicării, a dialogului real, a negocierii intereselor fiecăruia, atât înainte cât și după semnarea contractului. Adică, oamenii nu prea se derenjează, din varii motive, mai mult sau mai puțin obiective, să consulte un specialit care să îi ajute să înțeleagă ce semnează, să îi informeze în privința riscurilor pe care și le asumă. Mai pe înțelesul tuturor, nu sunt informați ”ce se întâmplă dacă… ?” Astfel că, fiecare parte, în baza celor scrise în contract, de regulă, cu titlu generic, fără a fi făcute precizări (cum, ce, cât, când etc) își face o anumită imagine, are anumite așteptări, care, aparent, crează o stare de acord cu cealaltă parte, însă după o perioadă de timp constată că lucrurile nu sunt așa cum și-au imaginat, sau cum s-au așteptat și inevitabil se ajunge la conflict, la lipsa dialogului și mai apoi chiar la litigiu.

Începând de la momentul în care părțile constată că există nemulțumiri, rareori mai poate fi vorba de comunicare, de dialog real între cei implicați și în aceste condiții, de regulă, disputa/conflictul se tranșează în instanță, fiecare parte uitând parcă, cu desăvârșire, motivele pentru care au încheiat acel contract, interesele care i-a unit și care, cu siguranță, au o reală importanță pentru fiecare dintre ei.

De regulă, acest tip de contract se realizează mai cu seamă între părți înrudite, astfel că, în acest caz, relația părților, cât și relația acestora cu celelalte rude poate fi afectată, uneori iremediabil, neînțelegerile având repercusiuni dintre cele mai neplăcute asupra tuturor membrilor familiei.

De aceea, înainte de a încheia acest tip de contract, sau ulterior încheierii lui, vă recomand să apelați cu încredere la un mediator autorizat, pe care îl puteți găsi pe site-ul Consiliului de mediere: http://www.cmediere.ro.

 Înainte de a semna un contract de întreținere cu uzufruct viager, chiar și înainte de a apela la notarul public, medierea vă este utilă deoarece:

–          puteți discuta cu cealaltă parte fiecare aspect al viitorului contract, al viitoarei relații, orice detaliu care vă este neclar, vă neliniștește, sau asupra căruia aveți dubii, orice problemă pe care o considerați importantă pentru dumneavoastră, în condiții de dialog civilizat și de confidențialitate deplină;

–          fiecare parte își poate negocia interesele, cu sprijinul mediatorului profesionist, acesta având obligația de a conduce procesul de mediere în mod nepărtinitor, de a păstra un permanent echilibrul între părți (alin. 2, art. 30 din L 192/2006);

–          dacă vă aflați în impas pe parcursul discuțiilor/negocierilor, mediatorul vă va ajuta să depășiți aceste momente, astfel încât, la finalul medierii, soluția/soluțiile aleasă/se de comun acord de către părți, va/vor aduce avantaje și va/vor crea premisele unei relații durabile, bazată pe încredere recirocă;

–          după ce ați stabilit de comun acord detaliile de desfășurare/execuție ale contractului, acestea pot fi cuprinse în acordul de mediere, în formă scrisă, astfel încât, aceste obligații fiind detaliate, pe cât posibil, discutate, înțelese și asumate de comun acord, se va diminua drastic riscul apariției unor diferențe majore între așteptările, anterioare semnării contractului, și faptele fiecăruia, ulterioare semnării contractului;

–          acordul de mediere poate face parte din contractul de întreținere cu uzufruct viager, ca anexă, în condițiile în care părțile prezintă notarului un astfel de acord, sau anunță notarul că doresc acest lucru și contactează un mediator pentru a încheia un acord (la biroul mediatorului sau acolo unde doresc, au nevoie părțile);

–          costurile dumneavoastră cu medierea, din punct de vedere al timpului, banilor și nervilor, sunt cu siguranță cu mult mai reduse decât costurile care pot să apară ulterior, în situația în care veți fi nevoiți să mergeți în instanța de judecată;

–          nu în ultimul rând, puteți să preveniți posibilele dispute, neînțelegeri, conflicte, litigii, care de cele mai multe ori influențează în mod negativ atât viața părților, cât și a celor din jurul lor, a familiei.

 Dacă sunteți deja parte a unui contract de întreținere cu uzufruct viager și aveți nemulțumiri, aveți o dispută, sunteți în conflict cu cealaltă parte, nu vă mai vorbiți, recomandarea mea este, atât înainte de a vă adresa instanței de judecată, cât și după ce v-ați adresat acesteia, să apelați la mediere, deoarece în situația în care conflictul se tranșează în instanță, lucrurile stau cam așa:

–          cu siguranță una din părți va pierde procesul (da, vă gândiți că nu veți fi dumneavoastră! 🙂 – eu cred că, în acest tip de dispute, nimic nu este sigur, totul este interpretabil și subiectiv);

–          ambele părți pierd din punct de vedere financiar; cheltuielile creditorului-întreținut, dacă acesta se adresează instanței de judecată, sunt: taxa judiciară de timbru – 3% din valoarea bunului/rilor înstrăinate prin contract, taxele de timbru judiciar, onorariul avocatului, alte cheltuieli inerente unui proces (martori, drumuri etc), precum și suportarea tuturor cheltuielilor cu întreținerea proprie, deoarece atâta vreme cât sunteți în litigiu, cu siguranță debitorul-întreținător nu o să vă mai sprijine; cheltuielile debitorului-întreținător, dacă acesta nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, sunt: taxa judiciară de timbru – 3% din valoarea bunului/rilor, a căror nudă proprietate ați primit-o prin contract, taxele de timbru judiciar, onorariul avocatului, alte cheltuieli inerente unui proces (martori, drumuri etc), precum și sumele pe care le-ați alocat întreținerii creditorului, până la data rezilierii contractului;

–          ambele părți pierd din punct de vedere moral și spiritual, mai cu seamă atunci când acest contract este încheiat între persoane înrudite; contractul poate fi reziliat, dar odată cu rezilierea acestuia, nu puteți rezilia îndoiala privind moralitatea unui astfel de demers, precum și legătura dumneavoastră de sânge, care poate satisface omului nevoia de apartenență;

–          ambele părți pierd foarte mult dacă privim problema din punct de vedere al timpului (termenele în instanțele de judecată sunt nesfârșite, iar după fond, nu uitați, mai există căile de atac);

–          viața ambelor părți va fi influențată în mod negativ de acest proces și va fi supusă unui stres continuu, dacă ținem cont de faptul că un proces înseamnă și ”spălatul rufelor în public”, interogatorii, martori etc.

Beneficiile medierii în această situație, pot fi:

–          vă oferiți șansa unui dialog real cu cealaltă parte și vă puteți asculta reciproc problemele, căutând cu ajutorul mediatorului o soluție/soluții convenabilă/e, avantajoasă/e pentru fiecare, în condiții de confidențialitate deplină;

–          aveți ocazia de a fi ascultat și de a asculta, fără întreruperi, într-o atmosferă civilizată, relaxată, fără a fi nevoiți să respectați proceduri rigide, fără a exista termene nesfărșite și ore lungi de așteptare pe holuri;

–          fiecare parte își poate negocia interesele, cu sprijinul mediatorului, acesta având obligația de a conduce procesul de mediere în mod nepărtinitor, de a păstra un permanent echilibrul între părți (alin. 2, art. 30 din L 192/2006);

–          dacă vă aflați în impas pe parcursul discuțiilor/negocierilor, mediatorul vă va ajuta să depășiți aceste momente, astfel încât să puteți ajunge la o soluție/soluții convenabilă/e fiecărei părți, o soluție/soluții avantajoasă/e care să creeze premisele unei relații mai bune, durabile, bazată pe încredere recirocă;

–          părțile pot solicita mediatorului ca desfășurarea ședinței/ședințelor de mediere să aibă loc în funcție de timpul lor disponibil și în locul în care doresc, sau au nevoie acestea (ședința de mediere nu este obligatoriu să se desfășoare în biroul mediatorului, acesta se poate deplasa, la solicitarea părților, acolo unde este nevoie);

–          după ce veți stabili de comun acord modalitatea/soluția/soluțiile de continuare a contractului, aceasta/acestea poate/pot fi cuprinsă/e în acordul de mediere, astfel, obligațiile fiind înțelese și asumate de comun acord, detaliat, pe cât posibil, se va diminua pe viitor drastic riscul apariției nemulțumirilor, neînțelegerilor, conflictelor;

–          acordul de mediere poate fi prezentat notarului și poate face parte dintr-un act adițional al contractul încheiat anterior, ca anexă, sau poate fi prezentat instanței de judecată pentru încuviințare, dacă există deja un proces pe rol, chiar și înaintea termenului stabilit, caz în care, după pronunțatrea hotărârii de expedient dată în baza învoielii părților, cel interesat poate să ceară restituirea taxei judiciare de timbru (3%), dacă aceasta s-a achitat;

–          costurile dumneavoastră cu medierea, din punct de vedere al timpului, banilor și nervilor, sunt cu siguranță mult mai reduse decât costurile pe care ar trebui să le suportați dacă urmați calea clasică, instanța de judecată, așa cum am arătat mai sus;

–          puteți să vă restabiliți relațiile, să continuați executarea contractului, sau să renunțați la executarea acestuia, prevenid alte viitoare posibilele dispute, neînțelegeri, conflicte, care vă pot afecta în mod negativ atât viața dumneavoastră cât și a celor din jur, a familiei.

Ca o concluzie, pot spune doar că, părțile semnatare ale unui contract de întreținere cu uzufruct viager, au posibilitatea, atât înainte cât și după încheierea contractului, să stabilească de comun acord detaliile de bună executare ale acestuia, fără ca cineva să se poată împotrivi, atâta vreme cât voința acestora nu contravine legii, dacă aceștia înțeleg că pot să apeleze la ajutorul unui profesionist, cu sau fără prezentarea la  instanța de judecată.

 Este uitil de știut că:

Potrivit art. 20 din OUG. 51/2008 privind ajutorul public judiciar, persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau (2) din prezenta ordonanță, va putea beneficia de restituirea taxelor de timbru și a sumelor acordate cu titlu de onorariu mediatorului și dacă vor apela la mediere înainte de declanșarea procesului civil dar și după declanșarea acestuia, dar înainte de prima zi de înfățișare.

 Astfel, beneficiază de restituirea sumei plătite mediatorului cu titlu de onorariu:

–   persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 500 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat;

–   persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 800 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.

 Ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru în care acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România.

 Ajutorul public judiciar se poate acorda în formele prevăzute de art. 6 din aceeași ordonanță.

Reclame

Comments on: "Medierea în sprijinul celor care vor să încheie, sau au încheiat un contract de întretinere cu uzufruct viager" (4)

 1. Laura said:

  Buna ziua,
  Va rog sa-mi spuneti daca se poate anula un contract de vanzare-cumparare cu uzufruct viager daca sunt de acord ambele parti?
  Parintii mei au incheiat un contract de vanzare-cumparare cu uzufruct viager cu fratele meu si sotia lui pentru un apartament. Acum ambele parti sunt de acord cu anularea/rezilierea acestui act. Ce trebuie facut si unde se poate anula? Se poate rezolva si la notariat.
  Va multumesc

  • Da, se poate.
   Desigur, eu le recomand părinților dumneavoastră, fratelui și cumnatei procedura medierii pentru a face acest demes, deoarece își vor reduce costurile, iar timpul necesar până la obținerea rezultatului este relativ scurt.
   Dacă vor contacta un mediator (pentru început, oricare dintre cei care sunt parte în contract), la telefon sau la birou, le va explica cum îi poate ajuta medierea și pașii pe care trebuie să-i facă.
   Apelând la mediere, chiar și în cazul în care există deja o înțelegere verbală între ei, vor putea beneficia de toate facilitățile oferite de depunerea unui acord de mediere la instanță. Prin hotătârea de expedient dată în baza acordului de mediere, instața va dispune restabilirea situaţiei anterioare de carte funciară, precum și restituirea taxei judiciare de timbru (3% din valoarea apartamentului), la solicitarea celui interesat. Acordul de mediere îl vor putea depune la instanță chiar și înainte de termenul stabilit, ceea ce va duce la diminuarea substanțială a timpului până la obținerea hotărârii instanței.
   În privința realizării acestui demers pe cale notarială, pentru o corectă și cât mai bună informare, ar fi indicat să vă informați sunând sau vizitând un birou notarial.
   Vă doresc numai bine! 🙂
   PS. De reținut este că, pentru a vă informa, la mediator nu se plătește nimic.

 2. Anonim said:

  Doamna Sorescu, atat noi cat si mama, va multumim pentru tot ajutorul acordat legat de contractul de intretinere. Va dorim sa aveti parte de Sarbatori fericite si un An nou cu bucurii si sanatate!
  Dumitrescu M

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: