Modul în care ne trăim viața este o alegere personală. Pentru o viață de calitate, alege medierea! 

CUPRINS:

1.   Preambul

      1.1 Definiţii

      1.2 Misiunea mediatorului

      1.3 Obiectivele Codului

2.   Principii generale

      2.1 Libertatea părţilor de a recurge la mediere şi de a lua o decizie

      2.2 Nediscriminarea

      2.3 Independenţa şi imparţialitatea mediatorului

      2.4 Încrederea şi integritatea morală

      2.5 Secretul profesional – confidențialitate

      2.6 Stabilirea onorariilor

      2.7 Conflictul de interese

      2.8 Răspunderea mediatorului

      2.9 Incompatibilităţi

      2.10 Calitatea procesului de mediere

3.   Comportamentul profesional

4.   Relaţiile dintre mediatori

5.   Dispoziţii finale

 

1.   PREAMBUL

Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, împreună cu normele privind răspunderea disciplinară a acestora, Legea 192/16.05.2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi Regulamantul de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere constituie principalele reguli în conformitate cu care mediatorii işi desfasoară activitatea .

Codul de etică şi deontologie profesională al mediatorilor autorizaţi cuprinde ansamblul normelor şi caracteristicilor ce definnesc calitatea activităţii profesionale, el având rol de a servi ca linie de conduita obligatorie a mediatorilor, astfel încat aceştia săa desfăşoare o activitate competentă şi responsabilă, în conformitate cu etica profesiei.

1.1 Definiţii

În sensul prezentului cod, medierea este modalitatea voluntară de solutionare a conflictelor dintre două sau mai multe persoane, pe cale amiabila, cu sprijinul unei terţe persoane neutre, calificată şi independentă, printr-o activitate desfăşurată în conformitate cu prevederile legale în domeniu şi normele prezentului Cod.

Mediatorul este persoana neutră, imparţială şi calificată, aptă să faciliteze negocierile între părţile aflate în conflict, în scopul obţinerii unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

Probitatea profesională reprezintă respectarea tuturor normelor deontologice şi de organizare şi funcţionare ale profesiei stabilite prin lege, regulamant de organizare şi funcţionare, cod etic şi deontologic şi hotărâri ale Consiliului de Mediere.

1.2 Misiunea mediatorului

Într-o societate întemeiată pe respect faţă de justiţie, mediatorul îndeplineşte un rol eminent. Într-un Stat de drept, mediatorul are sarcina de a încerca soluţionarea conflictelor pe cale amiabilă, în condiţi de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.

Mediatorul nu are şi nu poate avea o obligaţie de rezultat, ci doar de prudenţă şi diligenţă. Soluţionarea conflictului depinde exclusiv de acordul părţilor, misiunea principală a mediatorului fiind aceea de a depune tot efortul de care este capabil şi priceperea pe care o are pentru a sprijini părţile să ajungă la un acord.

1.3 Obiectivele codului

Normele deontologice sunt destinate să garanteze, prin acceptarea lor liber consimţită, buna îndeplinire de căre mediator a misiunii sale, recunoscută ca fiind indispensabilă pentru buna funcţionare a societăţii. Nerespectarea acestor norme de catre mediatori, va duce, în ultimă instantă, la aplicarea unei sanctiuni disciplinare.

Obiectivele prezentului cod de etica şi etimologie profesională sunt urmnatoarele:

a)   să ofere mediatorilor liniile de conduită directoare în activitatea pe care

o desfasoară;

b)   să apere interesul public (medierea este, conform art. 4, alin 1, din Legea

192/2006, o activitate de interes public);

c)   să promoveze încrederea în mediere ca modalitate alternativă de solutionare a conflictelor.

2. PRINCIPII GENERALE

2.1 Libertatea parţilor de a recuge la mediere şi de a lua o decizie.

2.1.1 Mediatorul are obligaţia dea se asigura că parţile au recurs la procedura de mediere în mod voluntar, în cunoştinţă de cauză şi fără a fi constrânse. Fac excepţie de la acest principiu situaţiile în care medierea este o procedură obligatorie prevazută de legile speciale.

2.1.2 Mediatorul trebuie să respecte şi să încurajeze dreptul părţilor de a lua orice decizie liberă şi în cunoştinţă de cauză care să soluţioneze divergenţele dintre ele.

2.1.3 Mediatorul va informa părţile, de la început, în ce va consta activitatea sa şi asupra faptului că decizia finală le aparţine în mod exclusiv ţi că se pot retrage oricând din procesul de mediere.

2.2 Nediscriminarea

Mediatorul nu va refuza activitatea de mediere şi nu o va exercita la standarde inferioare din motive ce ţin de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, averea sau originea socială a părţilor.

2.3 Independenţa , neutralitatea şi imparţialitatea mediatorului

Mediatorii trebuie să fie independenţi, neutrii faţă de dispute şi părţi şi să conducă procesul de mediere într-un mod imparţial. În exercitarea atribuţiilor lor profesionale trebuie să se bucure de deplina independenţă faţă de entităţi care ar putea avea interese în cauzele în care are loc medierea. Această independenţă trebuie să fie de natură a le garanta imparţialitatea, neutralitatea şi echidistanţa fată de cauza, rezultatele acesteia şi părţile implicate în dispută.

Mediatorul trebuie să evite orice situatie de natură să îi limiteze independenţa şi să respecte normele de etică profesională.

Daca în orice moment din timpul procesului de mediere mediatorul îşi pierde aceste atribute, el este obligat să aducă acest fapt la cunoştinţa părţilor implicate în conflict şi – daca este cazul – să anunţe entitatea care a referit cazul.

În situaţiile în care vor fi soluţionate prin mediere conflicte de familie, independenţa şi imparţialitatea mediatorului nu pot fi argumentate pentru a ignora sau neglija interesul superior al minorului.

2.4 Încrederea şi integritatea morală

Relaţiile dintre mediator şi părţi se bazează pe încredere, având la bază cinstea, probitatea, spiritul de dreptate şi sinceritatea mediatorului.

2.5 Secretul profesional – confidenţialitate

Prin însăşi natura misiunii sale,  mediatorul este depozitarul secretelor părţilor implicate în procedura medierii şi destinatarul comunicărilor de natură confidenţială.

Fara o garanţie a confidenţialităţii, încrederea nu poate exista. Prin urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotrivă un drept şi o îndatorire fundamentală şi primordială a mediatorului.

Mediatorul trebuie să respecte secretul oricărei informaţii confidenţiale de care ia cunoştinţă în cadrul activităţii sale profesionale. Această obligaţie nu este limitată în timp.

2.6 Conflictul de interese

Mediatorul trebuie să refuse preluarea unui caz dacă ştie că există împrejurări care l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial, precum şi atunci când constată că drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii.

Mediatorii vor face cunoscute toate conflictele de interese potenţiale sau existente de care sunt, în mod rezonabil, conştienţi. Comunicarea conflictelor de interese se face atât către părţile în conflict cât şi, dacă este cazul, entităţii care a referit cazul.

Dacă părţile nu-şi dau acordul expres privind participarea sa, în continuare, mediatorul, într-o asemenea sitauaţie, este obligat să renunţe la soluţionarea respectivului caz.

De asemenea, mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părţi într-o procedură juridică ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii.

Mediatorul nu poate fi audiat ca martor în legatură cu faptele de care a luat la cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere.

2.7 Stabilirea onorariilor

Mediatorul trebuie să informeze părţile cu privire la onorariu, iar valoarea însumată a onorariului şi cheltuielilor ocazionate de procedura medierii trebuie să fie echitabilă şi justificată. Ei vor explica părţilor baza de calcul şi valoarea onorariilor, precum şi a deconturilor de cheltuieli.

2.8 Raspunderea mediatorului

Madiatorul răspunde civil, penal şi disciplinar, pentru încălcarea obligaţiilor sale profesionale, în conformitate cu prevederile legii civile, penale şi normelor stabilite de Consiliul de mediere.

Încălcarea prevederilor prezentului cod constituie atingere adusa probităţii profesionale şi atrag sancţiunea conform legii.

2.9 Incompatibilităţi

Exercitarea profesiei de mediere este compatibila cu orice altă profesie, cu excepţia incompatibilităţilor prevazute prin legi speciale.

2.10 Calitatea procesului de mediere

Mediatorii trebuie să depună toate diligentele necesare în vederea prestării unui serviciu de calitate în condiţii de siguranţă, respect reciproc, egalitate de sanse, respectarea diversităţii, corectitudine profesională şi procedurală.

3. COMPORTAMANTUL PROFESIONAL

3.1 În exercitarea profesiei, mediatorii au obligaţia să respecte hotararile Cosiliului de mediere;

3.2 Mediatorul trebuie să adopte un comportament apt de a contribui la creşterea prestigiului profesiei. Pentru aceasta el trebuie să fie devotat profesiei, să-şi îmbunătăţească tehnicile şi practicile prefesionale, urmând în acest scop cursuri de formare continuă. Mediatorul trebuie să asigure că personalul angajat sau administrativ necesar activităţii de mediere respectă deontologia şi secretul prefesiei.

Toţi mediatorii, astfel cum sunt definiţi în conţinutul legii, trebuie să se abţină, chiar în afara exercitării profesiei, de la orice încalcări ale legilor, regulamentelor şi regulilor profesiei, şi de la orice acţiuni contrare imparţialităţii, independenţei şi onoarei profesiei, susceptibile să aducă ştirbirea demnităţii acesteia, adică probităţii profesionale.

3.3 Mediatorul este autorizat să informeze publicul despre serviciile pe care le oferă, cu condiţia ca informaţia să fie fidelă, veridică şi cu respectarea secretului profesional, a altor principii esenţiale ale profesiei şi a regulilor de publicitate stabilite prin norme aplicabile profesiei.

Mediatorul va evita să facăp menţiuni care să aducă atigere intereselor altor practicieni în mediere.

4. RELAŢIILE DINTRE MEDIATORI

4.1 Practicienii ăn mediere îşi datorează amabilitate şi respect reciproc. Acestea exclude vulgaritatea şi manifestarile necuviincioase. Ei trebuie sa se abtina de la orice atitudine jignitoare ori imputari rau voitoare, in general sa se abtina de la orice actiune susceptibila de a aduce daune altor colegi mediatori.

4.2 Divergenţele dintre mediatori se vor soluţiona pe cale amiabila, iar în situatia nerezolvarii pe aceasta cale, vor fi supuse dezbaterii Consiliului de mediere, constituit in instanta disciplinara.

5. DISPOZIŢII FINALE

Regulile privind conduita etica şi deontologia profesionala sunt obligatorii pentru toţi mediatorii.

Adoptata astăzi, 17.02.2007, de Consiliul de mediere.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: