Modul în care ne trăim viața este o alegere personală. Pentru o viață de calitate, alege medierea!

 

LEGEA Nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 22 mai 2006 Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Medierea reprezinta o modalitate facultativa de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate în calitate de mediator, în conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate.

(2) Medierea se bazeaza pe încrederea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea uneisolutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.

ART. 2

(1) Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv dupa declansarea unui proces în fata instantelor competente, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte în materie civila, comerciala, de familie, în materie penala, precum si în alte materii, în conditiile prevazute de prezenta lege.

(2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si conflictelor din domeniul protectiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectarii clauzelor contractuale ori a garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori si agentii economici ori a încalcarii altor drepturi prevazute de legislatia nationala sau a Uniunii Europene în domeniul protectiei consumatorilor.

(3) Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atât în afara, cât si în cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabila a conflictelor prevazute de lege.

(4) Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege.

(5) În orice conventie ce priveste drepturi asupra carora partile pot dispune, acestea pot introduce o clauza de mediere, a carei validitate este independenta de validitatea contractului din care face parte.

ART. 3

Activitatea de mediere se înfaptuieste în mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, culoare, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, opinie, apartenenta politica, avere sau origine sociala.

ART. 4

(1) Medierea reprezinta o activitate de interes public.

(2) În exercitarea atributiilor sale, mediatorul nu are putere de decizie în privinta continutului întelegerii la care vor ajunge partile, dar le poate îndruma sa verifice legalitatea acesteia, potrivit art. 59.

ART. 5

(1) Medierea poate avea loc între doua sau mai multe parti.

(2) Partile au dreptul sa îsi aleaga în mod liber mediatorul.

(3) Medierea se poate realiza de catre unul sau mai multi mediatori.

ART. 6

Organele judiciare si arbitrale, precum si alte autoritati cu atributii jurisdictionale vor informa partile asupra posibilitatii si avantajelor folosirii procedurii medierii si le pot îndruma sa recurga la aceasta pentru solutionarea conflictelor dintre ele.

CAP. 2

Profesia de mediator

SECTIUNEA 1

Dobândirea, suspendarea si încetarea calitatii de mediator

ART. 7

Poate fi mediator persoana care îndeplineste urmatoarele conditii:

a) are capacitate deplina de exercitiu;

b) are studii superioare;

c) are o vechime în munca de cel putin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere;

d) este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitati;

e) se bucura de o buna reputatie si nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei;

f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în conditiile legii, cu exceptia absolventilor de programe postuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;

g) a fost autorizata ca mediator, în conditiile prezentei legi.

ART. 8

(1) Persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 7 vor fi autorizate ca mediatori de catre Consiliul de mediere, dupa achitarea taxei de autorizare, al carei cuantum va fi stabilit prin regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2).

(2) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, posesori ai unui document de calificare în profesia de mediator, obtinut în unul dintre aceste state, dobândesc, în contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie în România, dupa recunoasterea acestor documente de catre Consiliul de mediere, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificarile ulterioare.

(3) Documentele de calificare obtinute în profesia de mediator, în alt stat decât România ori întrun stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, de catre persoanele prevazute la alin. (2), se recunosc în conditiile prevazute la alin. (5), care se aplica în mod corespunzator. Daca abilitatile si cunostintele nu corespund cerintelor de calificare prevazute de legea româna, Consiliul de mediere ia în considerare si experienta profesionala dobândita de solicitant si îi poate cere sa dovedeasca faptul ca îndeplineste toate aceste cerinte.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica si cetatenilor români, posesori ai documentelor de calificare în profesia de mediator, obtinute într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori, dupa caz, într-un stat tert.

(5) Cetateanul unui stat tert, care a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor în strainatate sau care a dobândit calitatea de mediator în strainatate si doreste sa desfasoare activitate de mediere cu caracter permanent în România, dobândeste acces la profesie în urmatoarele conditii:

a) prezinta titlul de studii, însotit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii;

b) prezinta continutul programei de formare parcurse, inclusiv durata pregatirii si, dupa caz, documentele care atesta dobândirea calitatii de mediator. Consiliul de mediere evalueaza continutul programei de formare prezentate, inclusiv durata pregatirii, comparând cunostintele si abilitatile atestate de aceste documente cu cerintele stabilite conform legii române, si hotaraste, daca este cazul, accesul în profesie. Conditiile de echivalare ori compensare a calificarii, în situatia în care cunostintele si abilitatile atestate nu corespund cerintelor de calificare prevazute de legea româna, vor fi stabilite prin regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2).

(6) Mediatorul strain poate desfasura în România activitatea de mediere cu caracter ocazional, sub forma prestarii de servicii, în baza documentului care atesta ca exercita legal aceasta profesie în statul de origine sau de provenienta, fiind exceptat de la cerintele de autorizare si de înscriere prevazute în lege, având însa obligatia înstiintarii, în scris, a Consiliului de mediere cu privire la desfasurarea acestei activitati.

ART. 9

(1) Formarea profesionala a mediatorilor se asigura prin organizarea cursurilor de specialitate de catre furnizorii de formare care au fost autorizati conform legislatiei în materia formarii profesionale a adultilor si de catre institutiile de învatamânt superior acreditate.

(2) Programele de formare în domeniul medierii vor fi întocmite pe baza criteriilor cuprinse în standardele de formare în domeniu, elaborate de Consiliul de mediere, si vor fi avizate în prealabil de catre acesta.

ART. 10

Institutiile si celelalte persoane juridice care desfasoara, conform art. 9, programe de formare a mediatorilor se înscriu de catre Consiliul de mediere pe o lista, care va fi pusa la dispozitie celor interesati la sediul sau, al instantelor judecatoresti si al autoritatilor administratiei publice locale, precum si la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina de Internet a acestuia.

ART. 11

(1) Consiliul de mediere are dreptul sa verifice modul de organizare si desfasurare a cursurilor si de aplicare a standardelor de formare initiala si continua si poate solicita, daca este cazul, retragerea autorizatiei, potrivit legislatiei în materia formarii profesionale a adultilor.

(2) Retragerea autorizatiei ori expirarea perioadei pentru care a fost acordata atrage radierea de pe lista prevazuta la art. 10.

ART. 12

(1) Mediatorii autorizati sunt înscrisi în Tabloul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În tabloul prevazut la alin. (1) se mentioneaza urmatoarele date:

a) numele si prenumele mediatorului;

b) sediul profesional;

c) pregatirea de baza a mediatorului, institutiile la care s-a format si titlurile cu care le-a absolvit;

d) domeniul medierii în care acesta este specializat;

e) durata experientei practice în activitatea de mediere;

f) limba straina în care este capabil sa desfasoare medierea;

g) calitatea de membru al unei asociatii profesionale în domeniul medierii, precum si, dupa caz, al altor organizatii;

h) existenta unei cauze de suspendare.

(3) Consiliul de mediere are obligatia sa actualizeze periodic si cel putin o data pe an Tabloul mediatorilor si sa îl puna la dispozitie celor interesati la sediul sau, al instantelor judecatoresti, al autoritatilor administratiei publice locale, precum si la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina de Internet a acestuia.

ART. 13

Exercitarea profesiei de mediator este compatibila cu orice alta activitate sau profesie, cu exceptia incompatibilitatilor prevazute prin legi speciale.

ART. 14

(1) Exercitarea calitatii de mediator se suspenda:

a) în cazul unei incompatibilitati prevazute de lege; în acest caz, mediatorul este obligat sa încunostinteze, în termen de 3 zile, Consiliul de mediere, în legatura cu aceasta incompatibilitate;

b) la cerere, facuta în scris de catre mediator;

c) ca sanctiune disciplinara, în conditiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. c).

(2) Exercitarea calitatii de mediator se suspenda de drept, în cazul în care împotriva mediatorului s-a luat masura arestarii preventive, pâna la solutionarea procesului penal, potrivit legii.

ART. 15

Calitatea de mediator înceteaza:

a) la cerere, prin renuntare facuta în scris de catre mediator;

b) prin deces;

c) în cazul în care nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 7 lit. a) si d);

d) ca sanctiune disciplinara, în conditiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. d);

e) în cazul condamnarii definitive pentru savârsirea cu intentie a unei infractiuni, care îl face nedemn de a mai exercita aceasta profesie.

ART. 16

(1) Suspendarea, precum si încetarea calitatii de mediator se dispun sau, dupa caz, se constata de catre Consiliul de mediere.

(2) În caz de încetare a calitatii de mediator, numele acestuia se radiaza din tabloul mediatorilor.

SECTIUNEA a 2-a

Consiliul de mediere

ART. 17

(1) În vederea organizarii activitatii de mediere se înfiinteaza Consiliul de mediere, organism autonom cu personalitate juridica, de interes public, cu sediul în municipiul Bucuresti.

(2) Consiliul de mediere se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi, precum si ale regulamentului sau de organizare si functionare.

(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri, alesi prin vot direct sau prin reprezentare de catre mediatorii autorizati, în conditiile prevazute în Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere.

(4) Membrii Consiliului de mediere sunt validati de ministrul justitiei, pe o durata de 2 ani. Mandatul oricaruia dintre membrii Consiliului de mediere poate fi prelungit pentru aceeasi durata o singura data.

(5) Situatiile în care calitatea de membru al Consiliului de mediere înceteaza în timpul exercitarii mandatului, precum si procedura revocarii sunt stabilite prin regulamentul prevazut la alin. (2).

(6) Pot face parte din Consiliul de mediere numai persoanele care dispun de cunostinte teoretice si de experienta practica în domeniul medierii. Dispozitiile art. 7 se aplica în mod corespunzator.

(7) Consiliul de mediere îsi exercita mandatul pâna la data validarii membrilor unui nou Consiliu de mediere.

ART. 18

(1) Consiliul de mediere va alege un presedinte si un vicepresedinte si va desemna dintre membrii sai o comisie cu activitate permanenta, care pregateste lucrarile Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei este de un an.

(2) În structura Consiliului de mediere functioneaza un secretariat tehnic, alcatuit din cel mult 3 persoane încadrate si salarizate ca personal contractual, potrivit nr. crt. 18 al lit. B din cap. I al anexei nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Structura si atributiile comisiei prevazute la alin. (1) si ale secretariatului tehnic prevazut la alin. (2) se stabilesc prin regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2).

(4) Pentru activitatea depusa, membrii Consiliului de mediere au dreptul la o indemnizatie lunara, în conditiile stabilite prin regulamentul prevazut la art. 17 alin. (2).

ART. 19

(1) Consiliul de mediere se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui.

(2) Sedintele Consiliului de mediere sunt publice, cu exceptia cazului în care membrii sai hotarasc altfel.

(3) Lucrarile Consiliului de mediere se desfasoara în prezenta a cel putin 7 membri.

(4) În exercitarea atributiilor sale, Consiliul de mediere adopta hotarâri cu votul majoritatii membrilor care îl compun. Opiniile diferite se motiveaza si se consemneaza separat în cuprinsul hotarârii.

(5) La lucrarile Consiliului de mediere pot fi invitate sa participe persoane din orice alte institutii sau organisme profesionale, a caror consultare este necesara pentru luarea masurilor sau pentru adoptarea hotarârilor Consiliului de mediere.

ART. 20

Consiliul de mediere are urmatoarele atributii principale:

a) promoveaza activitatea de mediere si reprezinta interesele mediatorilor autorizati;

b) elaboreaza standardele de formare în domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internationale în materie;

c) avizeaza programele de formare profesionala a mediatorilor, conform art. 9 alin. (2);

d) întocmeste si actualizeaza lista furnizorilor de formare a mediatorilor care au obtinut autorizarea în conformitate cu cadrul legal existent în domeniul formarii profesionale a adultilor;

e) autorizeaza mediatorii, în conditiile prevazute de prezenta lege;

f) întocmeste si actualizeaza tabloul mediatorilor autorizati;

g) tine evidenta birourilor mediatorilor autorizati;

h) supravegheaza respectarea standardelor de formare în domeniul medierii;

i) ia masuri pentru aplicarea în practica a dispozitiilor art. 26 alin. (2);

j) adopta Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati, precum si normele de raspundere disciplinara a acestora;

k) ia masuri pentru respectarea prevederilor continute de Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati si aplica normele privind raspunderea disciplinara a acestora;

l) face propuneri pentru completarea sau, dupa caz, corelarea legislatiei privind medierea;

m) adopta regulamentul privind organizarea si functionarea sa;

n) îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege si de regulament.

ART. 21

Consiliul de mediere îsi acopera cheltuielile de organizare si functionare din venituri proprii, dupa cum urmeaza:

a) taxele provenind din autorizarea mediatorilor;

b) donatii, sponsorizari, finantari si alte surse de venit, dobândite în conditiile legii;

c) încasari din vânzarea publicatiilor proprii;

d) sumele provenind din amenzile aplicate ca sanctiuni disciplinare;

e) alte sume rezultate din activitatea Consiliului de mediere, stabilite prin regulament.

CAP. 3

Organizarea si exercitarea activitatii mediatorilor

ART. 22

(1) Mediatorii îsi pot desfasura activitatea în cadrul unei societati civile profesionale, al unui birou în care pot functiona unul sau mai multi mediatori asociati, cu personalul auxiliar corespunzator, sau în cadrul unei organizatii neguvernamentale, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

(2) Mediatorul sau mediatorii asociati, titulari ai unui birou, pot angaja traducatori, juristi, alt personal de specialitate, precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitatii de mediere.

(3) Mediatorii autorizati pot fi angajati cu contract individual de munca, în conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

ART. 23

În desfasurarea activitatii sale, mediatorul autorizat este obligat sa tina arhiva si registre proprii, precum si o evidenta financiar-contabila.

ART. 24

Mediatorii pot constitui asociatii profesionale locale si nationale, având drept scop promovarea intereselor profesionale si protejarea statutului lor si pot adera la asociatii profesionale internationale în conditiile legii.

CAP. 4

Drepturile si obligatiile mediatorului

SECTIUNEA 1

Drepturile mediatorului

ART. 25

Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activitatii sale, cu respectarea principiului confidentialitatii. Conditiile în care se poate face publicitate profesiei de mediator sunt stabilite de regulament.

ART. 26

(1) Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu partile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.

(2) Onorariul trebuie sa fie rezonabil si sa tina cont de natura si de obiectul conflictului.

ART. 27

Fiecare mediator are dreptul sa aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu respectarea dispozitiilor si principiilor statuate în prezenta lege.

ART. 28

(1) Sediul profesional al mediatorului este inviolabil.

(2) Perchezitia sediului profesional al mediatorului poate fi dispusa numai de judecator si se efectueaza de procuror sau de organul de cercetare penala, în conditiile prevazute de Codul de procedura penala.

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile mediatorului

ART. 29

(1) Mediatorul are obligatia sa dea orice explicatii partilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca acestea sa înteleaga scopul, limitele si efectele medierii, în special asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului.

(2) Mediatorul trebuie sa asigure ca medierea sa se realizeze cu respectarea libertatii, demnitatii si a vietii private a partilor.

ART. 30

(1) Mediatorul are îndatorirea sa depuna toate diligentele pentru ca partile sa ajunga la un acord reciproc convenabil, într-un termen rezonabil.

(2) Mediatorul trebuie sa conduca procesul de mediere în mod nepartinitor si sa asigure un permanent echilibru între parti.

ART. 31

Mediatorul are obligatia sa refuze preluarea unui caz, daca are cunostinta despre orice împrejurare ce l-ar împiedica sa fie neutru si impartial, precum si în cazul în care constata ca drepturile în discutie nu pot face obiectul medierii, potrivit art. 2.

ART. 32

Mediatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea informatiilor de care ia cunostinta în cursul activitatii sale de mediere, precum si cu privire la documentele întocmite sau care i-au fost predate de catre parti pe parcursul medierii, chiar si dupa încetarea functiei sale.

ART. 33

(1) Mediatorul este obligat sa respecte normele de deontologie si sa raspunda, cu respectarea dispozitiilor art. 32, cererilor formulate de autoritatile judiciare.

(2) Mediatorul este obligat sa comunice Consiliului de mediere orice modificare a conditiilor, care face necesara actualizarea mentiunilor prevazute la art. 12 alin. (2).

ART. 34

Mediatorul are obligatia de a-si îmbunatati permanent cunostintele teoretice si tehnicile de mediere, urmând în acest scop cursuri de formare continua, în conditiile stabilite de Consiliul de mediere.

ART. 35

Mediatorul este obligat sa restituie înscrisurile ce i-au fost încredintate de parti pe parcursul procedurii de mediere.

ART. 36

Mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre parti într-o procedura judiciara ori arbitrala având ca obiect conflictul supus medierii.

ART. 37

(1) Mediatorul nu poate fi audiat ca martor în legatura cu faptele sau cu actele de care a luat cunostinta în cadrul procedurii de mediere. În cauzele penale mediatorul poate fi audiat ca martor numai în cazul în care are dezlegarea prealabila, expresa si scrisa a partilor si, daca este cazul, a celorlalte persoane interesate.

(2) Calitatea de martor are întâietate fata de aceea de mediator, cu privire la faptele si împrejurarile pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz.

(3) În toate cazurile, dupa ce a fost audiat ca martor, mediatorul nu mai poate desfasura activitatea de mediere în cauza respectiva.

SECTIUNEA a 3-a

Raspunderea mediatorului

ART. 38

Raspunderea disciplinara a mediatorului intervine pentru urmatoarele abateri:

a) încalcarea obligatiei de confidentialitate, impartialitate si neutralitate;

b) refuzul de a raspunde cererilor formulate de autoritatile judiciare, în cazurile prevazute de lege;

c) refuzul de a restitui înscrisurile încredintate de partile aflate în conflict;

d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre parti într-o procedura judiciara sau arbitrala având ca obiect conflictul supus medierii;

e) savârsirea altor fapte care aduc atingere probitatii profesionale.

ART. 39

(1) Sanctiunile disciplinare se aplica în raport cu gravitatea abaterii si constau în:

a) observatie scrisa;

b) amenda de la 50 lei (RON) la 500 lei (RON);

c) suspendarea din calitatea de mediator pe o durata de la o luna la 6 luni;

d) încetarea calitatii de mediator.

(2) Limitele amenzii prevazute la alin. (1) lit. b) se actualizeaza periodic de catre Consiliul de mediere, în functie de rata inflatiei.

ART. 40

(1) Orice persoana interesata poate sesiza Consiliul de mediere, în scris si sub semnatura, în legatura cu savârsirea unei abateri dintre cele prevazute la art. 38.

(2) Cercetarea abaterii se efectueaza în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrarii sesizarii, de catre o comisie de disciplina alcatuita dintr-un membru al Consiliului de mediere si 2 reprezentanti ai mediatorilor, desemnati prin tragere la sorti din Tabloul mediatorilor. Membrii comisiei de disciplina sunt numiti prin hotarâre a Consiliului de mediere. Invitarea celui în cauza în vederea audierii este obligatorie. Mediatorul cercetat este îndreptatit sa ia cunostinta de continutul dosarului si sa îsi formuleze apararea. În caz de neprezentare, se va încheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei, din care sa reiasa faptul ca mediatorul a fost invitat si nu s-a prezentat la termenul stabilit.

(3) Dosarul de cercetare cu propunere de sanctionare sau de neaplicare a unei sanctiuni disciplinare se înainteaza Consiliului de mediere, care hotaraste, în termen de 30 de zile, cu privire la raspunderea disciplinara a mediatorului.

ART. 41

(1) Hotarârea Consiliului de mediere de aplicare a sanctiunilor prevazute la art. 39 alin. (1) poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.

(2) Actiunea exercitata potrivit alin. (1) suspenda executarea hotarârii atacate.

(3) Hotarârea de aplicare a amenzii prevazute la art. 39 alin. (1) lit. b), ramasa definitiva potrivit legii, constituie titlu executoriu. Neachitarea acestei amenzi în termen de 30 de zile de la data ramânerii definitive a hotarârii de sanctionare atrage de drept suspendarea din calitatea de mediator, pâna la achitarea sumei.

ART. 42

Raspunderea civila a mediatorului poate fi angajata, în conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii, prin încalcarea obligatiilor sale profesionale.

CAP. 5

Procedura de mediere

SECTIUNEA 1

Procedura prealabila încheierii contractului de mediere

ART. 43

(1) Partile aflate în conflict se prezinta împreuna la mediator. În cazul în care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, în vederea acceptarii medierii si încheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului.

(2) În cazul imposibilitatii de prezentare a partii convocate, mediatorul poate stabili, la cerere, o noua data pentru prezentarea la mediere, cu acordul ambelor parti.

(3) Daca cealalta parte refuza în mod explicit medierea sau nu se prezinta de doua ori la rând la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se considera neacceptata.

(4) Mediatorul poate face si alte demersuri legale pe care le considera necesare pentru invitarea partilor la mediere, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

ART. 44

(1) Este interzisa desfasurarea sedintelor de mediere înainte de încheierea contractului de mediere.

(2) Contractul de mediere se încheie între mediator, pe de o parte, si partile aflate în conflict, pe de alta parte, dupa prezentarea acestora din urma împreuna la mediator sau dupa acceptarea medierii de catre partea invitata.

SECTIUNEA a 2-a

Contractul de mediere

ART. 45

Contractul de mediere trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute, urmatoarele clauze:

a) identitatea partilor aflate în conflict sau, dupa caz, a reprezentantilor lor;

b) mentionarea obiectului conflictului;

c) obligatia mediatorului de a da explicatii partilor cu privire la principiile medierii, la efectele acesteia si la regulile aplicabile;

d) declaratia partilor, în sensul ca doresc declansarea medierii si ca sunt decise sa coopereze în acest scop;

e) angajamentul partilor aflate în conflict de a respecta regulile aplicabile medierii;

f) obligatia partilor aflate în conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului si cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii in interesul partilor, precum si modalitatile de avansare si de plata a acestor sume, inclusiv în caz de renuntare la mediere sau de esuare a procedurii, precum si proportia care va fi suportata de catre parti, tinându-se cont, daca este cazul, de situatia lor sociala. Daca nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de catre parti în mod egal;

g) întelegerea partilor privind limba în care urmeaza sa se desfasoare medierea.

ART. 46

(1) În contractul de mediere pot fi prevazute si alte clauze, în conditiile legii.

(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, contractul de mediere nu poate cuprinde clauze care contravin legii sau ordinii publice.

(3) Daca, pe parcursul procedurii de mediere, apar cheltuieli neprevazute, efectuate în interesul partilor si cu acordul acestora, se va încheia o anexa la contractul de mediere.

ART. 47

(1) Contractul de mediere se încheie în forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute. Acesta se semneaza de catre partile aflate în conflict si de mediator si se întocmeste în atâtea exemplare originale câti semnatari sunt.

(2) Partile aflate în conflict pot da procura speciala unei alte persoane, în conditiile legii, pentru a încheia contractul de mediere.

ART. 48

Contractul de mediere constituie titlu executoriu cu privire la obligatia partilor de a achita onorariul scadent cuvenit mediatorului.

ART. 49

Termenul de prescriptie a dreptului la actiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspenda începând cu data semnarii contractului de mediere, pâna la închiderea procedurii de mediere în oricare dintre modurile prevazute de prezenta lege.

SECTIUNEA a 3-a

Desfasurarea medierii

ART. 50

(1) Medierea se bazeaza pe cooperarea partilor si utilizarea, de catre mediator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere.

(2) Metodele si tehnicile utilizate de catre mediator trebuie sa serveasca exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmarite de partile aflate în conflict.

(3) Mediatorul nu poate impune partilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii.

ART. 51

Medierea are loc, de regula, la sediul mediatorului. Daca este cazul, medierea se poate desfasura si în alte locuri convenite de mediator si de partile aflate în conflict.

ART. 52

(1) Partile aflate în conflict au dreptul sa fie asistate de avocat sau de alte persoane, în conditiile stabilite de comun acord.

(2) În cursul medierii partile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, în conditiile legii.

ART. 53

Sustinerile facute pe parcursul medierii de catre partile aflate în conflict, de persoanele prevazute la art. 52 si la art. 55 alin. (1), precum si de catre mediator au caracter confidential fata de terti si nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului în care partile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atentia persoanelor care participa la mediere în conditiile art. 52 asupra obligatiei de pastrare a confidentialitatii si le va putea solicita semnarea unui acord de confidentialitate.

ART. 54

(1) Daca, pe parcursul medierii, apare o situatie de natura sa afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului, acesta este obligat sa o aduca la cunostinta partilor, care vor decide asupra mentinerii sau denuntarii contractului de mediere.

(2) Mediatorul are dreptul sa se abtina si sa închida procedura de mediere, procedând potrivit dispozitiilor art. 56, care se aplica în mod corespunzator. În aceasta situatie mediatorul este obligat sa restituie onorariul proportional cu etapele de mediere neparcurse sau, dupa caz, sa asigure continuarea procedurii de mediere, în conditiile stabilite prin contractul de mediere.

ART. 55

(1) În cazul în care conflictul supus medierii prezinta aspecte dificile sau controversate de natura juridica ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul partilor, poate sa solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv.

(2) Atunci când solicita punctul de vedere al unui specialist din afara biroului sau, mediatorul va evidentia doar problemele controversate, fara a dezvalui identitatea partilor.

SECTIUNEA a 4-a

Închiderea procedurii de mediere

ART. 56

(1) Procedura de mediere se închide, dupa caz:

a) prin încheierea unei întelegeri între parti în urma solutionarii conflictului;

b) prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii;

c)prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti.

(2) În cazul în care partile au încheiat numai o întelegere partiala, precum si în cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) si c), orice parte se poate adresa instantei judecatoresti sau arbitrale competente.

ART. 57

La închiderea procedurii de mediere, în oricare dintre cazurile prevazute la art. 56 alin. (1), mediatorul va întocmi un proces-verbal care se semneaza de catre parti, personal sau prin reprezentant, si de mediator. Partile primesc câte un exemplar original al procesului-verbal.

ART. 58

(1) Când partile aflate în conflict au ajuns la o întelegere, se redacteaza un acord care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui înscris sub semnatura privata.

(2) Întelegerea partilor nu trebuie sa cuprinda prevederi care aduc atingere legii si ordinii publice, dispozitiile art. 2 fiind aplicabile.

(3) Întelegerea partilor poate fi afectata, în conditiile legii, de termene si conditii.

ART. 59

Întelegerea partilor poate fi supusa verificarii notarului public în vederea autentificarii ori, dupa caz, încuviintarii instantei de judecata, în conditiile prevazute la art. 63.

ART. 60

(1) În orice faza a procedurii de mediere, oricare dintre partile aflate în conflict are dreptul de a denunta contractul de mediere, încunostintând, în scris, cealalta parte si mediatorul.

(2) Mediatorul ia act de denuntarea unilaterala a contractului de mediere si, în cel mult 48 de ore de la data primirii încunostintarii, întocmeste un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere.

(3) Daca una dintre partile aflate în conflict nu se mai prezinta la mediere, fara a denunta contractul de mediere în conditiile alin. (1), mediatorul este obligat sa faca toate demersurile necesare pentru a stabili intentia reala a partii respective si, dupa caz, va continua sau va închide procedura de mediere.

SECTIUNEA a 5-a

Medierea în cazul unui litigiu civil pe rolul instantelor de judecata

ART. 61

(1) În cazul în care conflictul a fost dedus judecatii, solutionarea acestuia prin mediere poate avea loc din initiativa partilor ori la recomandarea instantei, acceptata de parti, cu privire la drepturi asupra carora partile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect solutionarea în tot sau în parte a litigiului.

(2) La închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, în toate cazurile, sa informeze în scris instanta de judecata daca partile au ajuns sau nu la o întelegere în urma procesului de mediere.

ART. 62

(1) Pentru desfasurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendata la cererea partilor, în conditiile prevazute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila.

(2) Cursul termenului perimarii este suspendat pe durata desfasurarii procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere.

(3) Cererea de repunere pe rol este scutita de taxa judiciara de timbru.

ART. 63

(1) În cazul în care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarâre, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila.

(2) Odata cu pronuntarea hotarârii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru platite pentru învestirea acesteia.

CAP. 6

Dispozitii speciale privind medierea unor conflicte

SECTIUNEA 1

Dispozitii speciale privind conflictele de familie

ART. 64

(1) Pot fi rezolvate prin mediere neîntelegerile dintre soti privind continuarea casatoriei, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la întretinerea copiilor, precum si orice alte neîntelegeri care apar în raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

(2) Întelegerea sotilor cu privire la desfacerea casatoriei si la rezolvarea aspectelor accesorii divortului se depune de catre parti la instanta competenta sa pronunte divortul.

ART. 65

Mediatorul va veghea ca rezultatul medierii sa nu contravina interesului superior al copilului, va încuraja parintii sa se concentreze în primul rând asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilitatii parintesti, separatia în fapt sau divortul sa nu impieteze asupra cresterii si dezvoltarii acestuia.

ART. 66

(1) Înainte de încheierea contractului de mediere sau, dupa caz, pe parcursul procedurii, mediatorul va depune toate diligentele pentru a verifica daca între parti exista o relatie abuziva ori violenta, iar efectele unei astfel de situatii sunt de natura sa influenteze medierea si va decide daca, în asemenea circumstante, solutionarea prin mediere este potrivita. Dispozitiile art. 54 sunt aplicabile în mod corespunzator.

(2) Daca, în cursul medierii, mediatorul ia cunostinta de existenta unor fapte ce pun în pericol cresterea sau dezvoltarea normala a copilului ori prejudiciaza grav interesul superior al acestuia, este obligat sa sesizeze autoritatea competenta.

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii speciale privind medierea în cauzele penale

ART. 67

(1) Dispozitiile din prezenta lege se aplica în mod corespunzator si în cauzele penale care privesc infractiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

(2) Nici persoana vatamata si nici faptuitorul nu pot fi constrânsi sa accepte procedura medierii.

ART. 68

(1) În cauzele penale medierea trebuie sa se desfasoare astfel încât sa fie garantat dreptul fiecarei parti la asistenta juridica si, daca este cazul, la serviciile unui interpret. Procesul-verbal întocmit potrivit prezentei legi, prin care se închide procedura medierii, trebuie sa arate daca partile au beneficiat de asistenta unui avocat si de serviciile unui interpret ori, dupa caz, sa mentioneze faptul ca au renuntat expres la acestea.

(2) În cazul minorilor, garantiile prevazute de lege pentru desfasurarea procesului penal trebuie asigurate, în mod corespunzator, si în cadrul procedurii de mediere.

ART. 69

(1) În cazul în care procedura de mediere se desfasoara înaintea începerii procesului penal si aceasta se închide prin împacarea partilor, persoana vatamata nu mai poate sesiza, pentru aceeasi fapta, organul de urmarire penala sau, dupa caz, instanta de judecata.

(2) Daca procedura de mediere a fost declansata în termenul prevazut de lege pentru introducerea plângerii prealabile, acest termen se suspenda pe durata desfasurarii medierii. Daca partile aflate în conflict nu s-au împacat, persoana vatamata poate introduce plângerea prealabila în acelasi termen, care îsi va relua cursul de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se si timpul scurs înainte de suspendare.

ART. 70

(1) În cazul în care medierea se desfasoara dupa începerea procesului penal, urmarirea penala sau, dupa caz, judecata se suspenda, în temeiul prezentarii de catre parti a contractului de mediere.

(2) Suspendarea dureaza pâna când procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevazute de prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere.

(3) Mediatorul are obligatia sa comunice organului judiciar o copie de pe procesul-verbal de închidere a procedurii de mediere.

(4) Procesul penal se reia din oficiu, imediat dupa primirea procesului-verbal prin care se constata ca partile nu s-au împacat, sau, daca acesta nu se comunica, la expirarea termenului prevazut la alin. (2).

CAP. 7

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 71

(1) În termen de 4 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se înfiinteaza Consiliul de mediere, care va elabora regulamentul privind organizarea si functionarea sa, precum si standardele de formare în domeniul medierii, ce vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În vederea constituirii primului consiliu de mediere, membrii acestuia vor fi desemnati de comun acord de catre organizatiile legal constituite din domeniul medierii, avându-se în vedere criteriile cumulative privitoare la vechimea activitatii organizatiei în acest domeniu conform prevederilor statutului, numarul de membri specializati, precum si pregatirea si experienta practica în mediere ale reprezentantilor acestor organizatii.

(3) Pentru organizarea si functionarea primului consiliu de mediere, în primul an de la începerea activitatii se aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei, fondurile aferente urmatoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile de întretinere si functionare;

b) salariile secretariatului tehnic al acestuia.

(4) Dupa expirarea perioadei de un an de la data constituirii Consiliului de mediere, finantarea sa se asigura în conditiile art. 21.

ART. 72

(1) În termen de o luna de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului privind organizarea si functionarea Consiliului de mediere, începe procedura de autorizare a mediatorilor.

(2) Persoanele care au absolvit sau care, la intrarea în vigoare a prezentei legi, urmeaza un curs de formare a mediatorilor în tara ori în strainatate, daca îndeplinesc conditiile prevazute la art. 7 lit.

a) – e), pot solicita autorizarea ca mediator, în conditiile prezentei legi, având obligatia prezentarii documentelor care atesta programa de formare parcursa. Consiliul de mediere va decide autorizarea dupa evaluarea continutului programei de formare prezentate, inclusiv a duratei pregatirii. Dispozitiile art. 8 alin. (5) se aplica în mod corespunzator.

ART. 73

(1) Dispozitiile prezentei legi privind medierea conflictelor devin aplicabile în termen de o luna de la data întocmirii tabloului mediatorilor autorizati.

(2) Medierea conflictelor de munca ramâne supusa dispozitiilor prevazute de legile speciale.

ART. 74

(1) Institutiile si celelalte persoane juridice care, la data intrarii în vigoare a prezentei legi, au în derulare cursuri de formare a mediatorilor le pot finaliza în conformitate cu reglementarile în vigoare la momentul începerii cursurilor.

(2) Acordarea avizului prevazut la art. 9 de catre Consiliul de mediere devine aplicabila de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a standardelor de formare în domeniul medierii.

ART. 75

Avocatii, notarii publici si consilierii juridici care dobândesc calitatea de mediator potrivit prezentei legi pot desfasura activitatea de mediere în cadrul formelor de exercitare a profesiei lor.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: